Vodeći računa o ekološkim standardima JKP „Novosadska toplana“ je, 2010. godine, među prvima u Srbiji završilo projekat uvođenja sistema za centralni kontinualni monitoring emisije opasnih i štetnih materija u vazduh. Radi se o sistemima za merenje masenih koncentracija zagađujućih materija u vazduh, pod kojim se podrazumevaju analizatori koncentracije čestica, analizatori polutantskih gasnih komponenti, kiseonika i merni sistemi za merenje protoka otpadnih gasova, i o sistemima za aktivizaciju i obradu podataka emisije. Ovaj sistem je realizovan na najvećim emiterima na toplanama. Pod najvećim emiterima se podrazumevaju kotlovi toplotnog kapaciteta preko 50 MW i zakonodavac je predvideo da se kontinualni monitoring radi na kotlovima tih snaga. Svi izmereni podaci sa sistema za kontinualni monitoring emisije produkata sagorevanja, ugrađenim na toplotnim izvorima, optičkom vezom su povezani sa serverom u Centru sistema upravljanja (CSU) koji se nalazi u Upravnoj zgradi Toplane, gde se vrši nadzor, prikupljanje i obrada podataka. Emisija štetnih materija može u svakom momentu da se očitava na računaru u CSU. Ovlašćeno lice u Preduzeću zaduženo za zdravlje i bezbednost na radu izrađuje mesečne izveštaje o emisiji štetnih materija na računaru, a svakodnevno prati vrednosti emisije.

Novosadska toplana dostiže najviše ekološke standarde u proizvodnji i distribuciji toplotne energije. Emisije štetnih materija se kontinuirano prate i u zakonom su predviđenim granicama.