Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora (posle Rešenja o usvajanju zahteva za zaštitu prava)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

01/08/2016 09:00

28/07/2016 09:00