Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Novi rok:

12/11/2020 09:00