Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatna pojašnjenja br 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije broj 1
Dodatno pojašnjenje broj 2
Dodatno pojašnjenje broj 3
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije broj 2
Odluka o dodeli ugovora 1-57/17 P1
Odluka o dodeli ugovora 1-57/17 p2
Odluka o dodeli ugovora 1-57/17 p3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3

Novi rok:

12/09/2018 09:00

11/04/2018 09:00