Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Javni poziv – sektorski naručilac – prečišćen tekst
Dokumentacija o nabavci
Odgovor na zahtev za pojašnjenjem ili dodatnim informacijama
Tehnička specifikacija sa izmenom br.1
Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Dokumentacija o nabavci sa izmenom br.1
Tehnička specifikacija sa izmenom br.2
Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama br.2
Javni poziv – sektorski naručilac – prečišćeni tekst sa izmenom br.2
Obrazac strukture cene sa izmenom br.1
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu sa izmenom br.3
Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama sa izmenom br.3

Novi rok:

21/10/2020 11:00

16/10/2020 11:00