Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje broj 1
Izmena konkursne dokumentacije broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje broj 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Novi rok:

15/11/2019 09:00

14/11/2019 09:00