Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje broj 1
Izmena konkursne dokumentacije broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje broj 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Konkursna dokumentacija izmena broj 2

Dodatno pojašnjenje broj 3
Dodatno pojašnjenje broj 4
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Novi rok:

15/11/2019 09:00, 24/02/2020 09:00

14/11/2019 09:00