Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o obustavi postupka javne nabavke
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o obustavi postupka

Novi rok:

29/12/2017 09:09