Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Dodatno pojašnjenje br.2
Izmena konkursne dokumentacije br.2
Dodatno pojašnjenje br. 3
Dodatno pojašnjenje br. 4
Dodatno pojašnjenje br. 5
Dodatno pojašnjenje br. 6
Dodatna pojašnjenja br. 7
Dodatna pojašnjenja br. 8
Izmena konkursne dokumentacije br.3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatna pojašnjenja br.9
Izmena konkursne dokumentacije br.4
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatna pojašnjenja br.10
Izmena konkursne dokumentacije br. 5
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 11
Izmena konkursne dokumentacije br. 6
Dodatno pojašnjenje br. 12
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije br. 7
Dodatno pojašnjenje br. 13
Dodatno pojašnjenje br. 14
Dodatno pojašnjenje br. 15
Izmena konkursne dokumentacije br. 8
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje br. 16
Dodatno pojašnjenje br. 17
Izmena konkursne dokumentacije br. 9
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije br. 10
Odluka o dodeli ugovora, partija 1
Odluka o dodeli ugovora, partija 2
Odluka o obustavi postupka, partija 3
Odluka o dodeli ugovora, partija 4
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 4
Odluka o obustavi postupka, partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka, partija br. 2
Obaveštenje o obustavi postupka, partija br. 3

Novi rok:

29/09/2017 09:00

30/08/2017 09:00