Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Dodatno pojašnjenje br.2
Dodatno pojašnjenje br.3
Izmena konkursne dokumentacije br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Izmena konkursne dokumentacije br.2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

07/03/2017 09:00, 17/03/2017 09:00

06/03/2017 09:00