Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora-partija 1
Odluka o obustavi postupka-partija 2
Odluka o dodeli ugovora-partija 3
Obaveštenje o obustavi postupka – partija 2

Novi rok:

25/03/2019 09:00