Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje br.1
Dodatno pojašnjenje br.2
Dodatno pojašnjenje br.3
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.1
Dodatno pojašnjenje br.4
Dodatno pojašnjenje br.5
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava br.1
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava br.2
Dodatno pojašnjenje br.6
Dodatno pojašnjenje br.7
Odluka o dodeli ugovora Partija 1
Odluka o dodeli ugovora Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2

Novi rok:

08/04/2019 09:00