Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Ponovljena Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

05/06/2018 09:00