Dokumenti Rok za predaju dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija sa izmenom br.1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o poništenju postupka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Novi rok:

23/09/2019 09:00