Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња прикључка на углу улица Словачка 9 и Валентина Водника ЈН бр 3-5-44/21