Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

Поуздана услуга

Топли дом без бриге о услузи грејања

Јавно комунално предузеће

"Новосадска топлана" Нови Сад

Промене код корисника

Сваку насталу промену уговорног односа испоруке топлотне енергије за пословне просторе купци су у обавези одмах, по настанку промене да доставе ради евидентирања исте и даљих поступака у складу са насталом променом.

Документацију о насталој промени купци /корисници/ достављају лично у кориснички центар ЈКП Новосадске топлане, Владимира Николића 1, где је потребно закључити Уговор о продаји топлотне енергије. Документација може бити достављена и на адресу електронске поште prodaja@nstoplana.rs или на писарницу, односно путем поште на адресу ЈКП Новосадска топлана, Владимира Николића 1, у ком случају промена корисника ће бити спроведена кад купац /корисник/ закључи Уговор о продаји топлотне енергије.

У зависности од настале промене, потребна документација која се доставља:

1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОМЕНУ КУПЦА У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИМА

 1. 1 ПРОМЕНА ВЛАСНИШТВА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА:

  • Фотокопија документа на основу кога је извршена промена власништва (Уговор о купопродаји, решење о наслеђивању, уговор о поклону, и сл.);
  • Контакт телефон;
  • За физичка лица, очитана или копија личне карте;
  • Уколико се жели да рачуни стижу на другу адресу у односу на ону која је на документу за промену обавезна је писмена изјава тачне адресе за доставу рачуна. (образац)
  • За преминулог власника пословног простора, када није завршена оставинска расправа, будући наследник попуњава изјаву о промени власника (изјава)
  • Изјава за носиоца рачуна када пословни простор има више од два власника (образац)

 1. 2 УГОВОР О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА:

  • Промена корисника ће бити спроведена уколико је предходно власник пословног простора потписао Уговор о продаји топлотне енергије.
  • Копија уговора о закупу;
  • Контакт телефон;
  • За физичка лица очитана или копија личне карте;
  • Уколико се жели да рачуни стижу на другу адресу у односу на ону која је на документу за промену обавезна је писмена изјава тачне адресе за доставу рачуна; (образац)
  • За пословне просторе који су издати у подзакуп, неопходно је доставити Уговор о закупу којим власник /закуподавац/ дозвољава право издавања пословног простора у подзакуп.
  • Ако је закупац физичко лице није држављанин Републике Србије, потребна је и изјава власника о солидарном прихватању обавеза по уговору о продаји (изјава)

 1. 3 РАСКИД УГОВОРА О ЗАКУПУ:

  • Копија документа о раскиду уговора о закупу, односно потписана изјава закуподавца о престанку закуподавног односа.

2. ПРОМЕНА АДРЕСЕ ЗА ДОСТАВУ РАЧУНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

• Попуњен образац захтева за промену адресе доставе рачуна (образац)

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОМЕНУ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА

• Копија нацрта посебних делова зграде (етажирање) у коме је јасно дефинисана промењена површина стана, односно валидан документ у коме је исказана затворена површина просторија у стану, оверен од стране овлашћеног лица за обављање ових послова.

4. ВРАЋАЊЕ РАЧУНА НА ВЛАСНИКА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

• Попуњен образац захтева за враћање рачуна на власника пословног простора (образац)

Производња и снабдевање топлотном енергијом на подручју Новог Сада

Поштовање заједнице и корисника, искуство и стручност, жеља за учењем, индивидуални и организациони развој те еколошка одговорност су темељне вредности нашег предузећа.