Адреса
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад
Србија

Контакт
Телефон: 420-853, 423-712
Е-mail: osj@nstoplana.rs

На основу Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2015), и одлуке Надзорног одбора број 01-5690/2 од 20.05.2022. године, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Владимира Николића бр. 1, објављује:

ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНОГ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА

 прикупљањем затворених писмених понуда

Назив Модел Произвођач Серијски број Година производње Најнижа продајна цена у РСД без ПДВ
1. Универзални струг АП-3 „Потисје” Ада 67 1960 250.000,00

 

Право учешћа имају сва правна лица која уплате депозит у висини 10% од најниже продајне цене основног средства које се излаже продаји, на рачун продавца број:

160-121608-69 код Banca Intesa, (депозит за озбиљност понуде).

Затворене писмене понуде доставити на адресу ЈКП „Новосадска топлана“, Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад, или лично на писарницу Предузећа, са назнаком „Понуда за куповину расходованог основног средства – НЕ ОТВАРАТИ – за комисију за спровође-ње лицитације“.

Понуда мора да садржи: назив и седиште правног лица, пиб, матични број, име лица за контакт, понуђени износ и доказ о уплати депозита.

Крајњи рок за достављање понуда је 28.03.2023. године до 09:00 часова.

Основно средство се може разгледати у два термина (23.03.2023. и 24.03.2023. године) у времену од 09:00 до 13:00 часова, уз најаву овлашћеним лицима:

  • Радован Михајлов, 064/8442503 или
  • Александар Милин, 064/8442756

Основно средство се продаје у виђеном стању без права на накнадну рекламацију купца, ПДВ плаћа купац.

Јавно отварање понуда ће бити 28.03.2023. године у сали ЈКП „Новосадска топлана“ на I спрату, Владимира Николића бр. 1, 21000 Нови Сад, са почетком у 12:00 часова.

Критеријум за избор купца је највиша понуђена цена.

Учесник поступка јавне продаје који понуди највишу цену биће изабрани купац.

Уговор се закључује са изабраним купцем тако што се на износ прихваћене понуде обрачунава износ ПДВ-а у складу са Законом о ПДВ-у, (у цену ће се урачунати уплаћени депозит).

По завршетку јавне продаје, а најкасније у року од 15 дана од дана завршетка јавне продаје, депозит се враћа свим учесницима, осим изабраном купцу коме се уплаћени депозит урачунава у купопродајну цену.

На повраћај депозита нема право изабрани купац, (учесник у лицитацији који понуди највишу цену), ако не закључи уговор или не уплати купопродајну цену.

Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три)  дана од дана пријема обавештења о избору најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем.

Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом на рачун продавца број: 160-121608-69 код Banca Intesa Нови Сад.

Примопредаја основног средства извршиће се у присуству овлашћених лица обе уговорене стране, уз услов  да приликом примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, без које се примопредаја не може извршити.

PREUZMITE PDF DOKUMENT