Примена нових, нижих цена услуга Новосадске топлане

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, од јануара 2017. године, отпочело је с применом нових, нижих цена за обрачун трошкова испоруке топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде. Обрачунати износ по новим, нижим ценама био је исказан на јануарским рачунима корисника услуга, којe су добили у фебруару.

Искључиво правилном пословном политиком менаџмента, економичним пословањем, и ликвидношћу Предузећа, створени су услови да Новосадска топлана чак два пута у току 2016. године упути Граду захтев за смањење цена свих услуга.

Нове цене по којима се обрачунавају трошкови испоруке топлотне енрегије за грејање и припрему топле потрошне воде од јануара 2017. године, приказане су у следећој табели:

ПОТРОШАЧИ Нове продајне цене топлотне енергије Јединица мере
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ – ГРЕЈАЊЕ
 – за утрошену енергију 5,26 дин./kWh
 – за инсталисану снагу 229,48 дин./kW
ИЛИ
 – укупно по m2 88,86  дин./m2
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ – ГРЕЈАЊЕ
 – за утрошену енергију 5,26 дин./kWh
 – за инсталисану снагу 229,48 дин./kW
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА 225,99 дин./m3

 

Исказане цене су без ПДВ-а. ПДВ износи 10%.