Јавне набавке

Рок за предају документације: Од: До:

Врсте јавних набавки:

Назив јавне набавке Рок за предају документације Врста јавне набавке
Tелефонске услуге и услуге преноса података

08/04/2019

Отворени поступак
Хигијенско техничко одржавање објеката и сличне услуге

27/03/2019

Отворени поступак
Услуге обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству

27/03/2019

Јавна набавка мале вредности
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка за објекат број 30 у улици Мичуринова у Новом Саду

27/03/2019

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња вреловодног прикључка за објекат број 2 у улици Хиландарска

26/03/2019

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловода и прикључака на локалитету Југовићево

26/03/2019

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловоднохг прикључка за објекат у улици Корнелија Станковића на К.П. 5731/1 и 5732/7, II фаза

26/03/2019

Квалификациони поступак
Набавка батерија

26/03/2019

Јавна набавка мале вредности
Услуга одржавања дистрибутивног система (Услуга уступања радне снаге ради одржавања дисрибутивног система)

25/03/2019

Отворени поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат број 19 у улици Данила Киша у Новом Саду

25/03/2019

Квалификациони поступак
Технички гасови

25/03/2019

Јавна набавка мале вредности
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода oд Игњата Павласа у блоку улица Дунавска Иве Лоле Рибара

21/03/2019

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодa и прикључака у Филипа Вишњића, објекат на парцели 8550/1

21/03/2019

Квалификациони поступак
Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака

20/03/2019

Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода у улици Богобоја Атанацковића

19/03/2019

Квалификациони поступак
Набавка електромоторних погона

15/03/2019

Јавна набавка мале вредности
Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином

12/03/2019

Јавна набавка мале вредности
Услуге прања возила

12/03/2019

Јавна набавка мале вредности
Реконструкција кабловског прикључног вода когенерационе електране Запад

11/03/2019

Отворени поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе доукментације – Реконструкција вреловода у улици Валентина Водника

08/03/2019

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Реконструкција у Бранислава Нушића 6 и 8

05/03/2019

Квалификациони поступак
Набавка и уградња механизама за закључавање шахт поклопаца и демонтажа старих и монтажа нових мердевина у шахтовима

22/02/2019

Јавна набавка мале вредности
Непредвиђени (додатни) радови на реконструкцији вреловода у улицама Модене, Жарка Зрењанина, Стражиловска-изолација стакленом вуном у облози од Ал лима

22/02/2019

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Пројекат смањења емисије азотних оксида

20/02/2019

Јавна набавка мале вредности
Непредвиђени (додатни) радови на реконструкцији вреловода од шахта 115 у улицама Булевар цара Лазара и Фрушкогорска-подбушивање испод бетонског канализационог колектора у Фрушкогорској улици

14/02/2019

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одржавање и ажурирање интернет странице предузећа

14/02/2019

Јавна набавка мале вредности
Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Custormer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање

14/02/2019

Јавна набавка мале вредности
Набавка рачунарске опреме

13/02/2019

Јавна набавка мале вредности
Набавка,уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја О2

13/02/2019

Јавна набавка мале вредности
Санација последица еколошког акцидента

11/02/2019

Јавна набавка мале вредности
Радови на довођењу саобраћајних површина јавне намене и других саобраћајних површина у првобитно или технички исправно стање

11/02/2019

Отворени поступак
Машинско изолатерски и грађевински раови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода шахт 247 у Мајевичкој

08/02/2019

Квалификациони поступак
Измена Акта о процени ризика

01/02/2019

Јавна набавка мале вредности
Израда пројкетно техничке и инвестиционе документације – Изградња прикључка за објекат на углу Анђе Ранковић и Бате Бркића 8314/4

31/01/2019

Квалификациони поступак
Сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата

31/01/2019

01/02/2019

Јавна набавка мале вредности
Набавка личне и колективне заштитне опреме

30/01/2019

Јавна набавка мале вредности
Услуга техничког прегледа објеката ради прибављања употребних дозвола

28/01/2019

30/01/2019

Јавна набавка мале вредности
Канцеларијски материјал

28/01/2019

Јавна набавка мале вредности
Набавка предизолованих челичних дуо цеви и предизолованих дуо челичних фазонских елемената

25/01/2019

Јавна набавка мале вредности
Израда техничке регулације саобраћаја

25/01/2019

Јавна набавка мале вредности
Набавка и монтажа опреме за топлотну подтсаницу за објекат на углу улице Олге Петров и Булевар Европе, ЕС 64/2018

24/01/2019

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Олге Петров и булевар Европе, парцела 7878

21/01/2019

Квалификациони поступак
Сервис „Oilon“ горионика и горионичке опреме

21/01/2019

Јавна набавка мале вредности
Израда студије оправданости прикључења на систем даљинског грејања

21/01/2019

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода у улици Пашићева

18/01/2019

Квалификациони поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Изградња прикључка за објекат у улици Гундулићева 1 до 3

17/01/2019

Квалификациони поступак
Пројектовање и монтажа платформи на месту узорковања емисије продуката сагоревања

16/01/2019

Јавна набавка мале вредности
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од шахта 016 до шахта 019Ц у блоку улица Гогољева и Мише Димитријевића

14/01/2019

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат у Бошка Вребалова 12

14/01/2019

Квалификациони поступак
Набавка горива за моторна возила

11/01/2019

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат у Васе Пелагића 14

11/01/2019

Квалификациони поступак
Набавка и уградња хроматографа

11/01/2019

18/01/2019

Јавна набавка мале вредности
Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице – Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат у улици П.Чарнојевића 16, ES 42/2018

10/01/2019

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топл. подст. за обј. на углу П. Чарнојевића и Текелијине, ES 33/2018

09/01/2019

Квалификациони поступак
Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи

09/01/2019

Отворени поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат у улици Стевана Дејанова 3,ЕС 46/2018,II фаза

08/01/2019

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за Храм преноса моштију Светог Саве, ES 47/2018

08/01/2019

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на котловским,циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима-Демонтажа К4 на ТО Север, II фаза

04/01/2019

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације-изградња вреловода и прикључака на локалитету Југовићевo,фаза 1-Б (3,4 и 5), II фаза

04/01/2019

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације-изградња вреловодног прикључка за објекат у Огњена Прице 1, II фаза

04/01/2019

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од шахта 141 до Булевара Цара Лазара 1 и од шахта 160 до Вељка Влаховића број 7

28/12/2018

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације:Реконструкција вреловода од шахта Д 39 до шахта Д 40 у улицама Миленка Грчића и Стевана Дивнина Бабе

28/12/2018

Квалификациони поступак
Црне и поцинковане цеви,предизоловане цеви и прибор и фитинзи

27/12/2018

Јавна набавка мале вредности
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од Радничке у улици Соње Маринковић

27/12/2018

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода, Трг Доситеја Обрадовића 2-3

27/12/2018

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документациje – Реконструкција вреловода од шахта Д-41 до шахта Д-40 у блоку улица Облачића Рада

26/12/2018

Квалификациони поступак
Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом

26/12/2018

Јавна набавка мале вредности
ИЗВОЂЕЊЕ ИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ТОПЛОТНИМ ПОДСТАНИЦАМА

26/12/2018

Јавна набавка мале вредности
Претходни и периодични лекарски прегледи радника

26/12/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат на булевару Патријарха Павла к.п. парцела број 5475/5, ЕС 34/2018

25/12/2018

Квалификациони поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од ТО ЈУГ до Меркатора на Булевару Цара Лазара

25/12/2018

Квалификациони поступак
Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада

24/12/2018

Јавна набавка мале вредности
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловода од булевара Слободана Јовановића до локалитета Југовићево

24/12/2018

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода, шахт у Веселина Маслеше 26

24/12/2018

Квалификациони поступак
Сервис елемената гасних рампи

21/12/2018

Јавна набавка мале вредности
Партерно уређење топлане Исток

21/12/2018

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловода у делу улица Анђе Ранковић, Браће Дроњак у Антона Урбана у Новом Саду

21/12/2018

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат у улици Стевана Дејанова 3 у Новом Саду ЕС 46/2018,II фаза

20/12/2018

Квалификациони поступак
„Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице – Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат на углу С.Ћоровића и С.Дејанова, ES 45/2018“

19/12/2018

Квалификациони поступак
Набавка горива за моторна возила

17/12/2018

Отворени поступак
Администрирање сервера и активне мрежне опреме

13/12/2018

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Израда пројекта рушења објекта у Шумадијској 25 у Новом Саду

12/12/2018

Квалификациони поступак
„Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање“, обликованa по партијама

10/12/2018

11/12/2018

Отворени поступак
Интернет услуге

10/12/2018

Отворени поступак
НАБАВКА, УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ МЕРИЛА ПРОТОКА ОТПАДНИХ ВОДА

07/12/2018

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Патријарха Чарнојевића бр. 16

07/12/2018

Квалификациони поступак
„Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице – Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу на бул. Патријарха Павла кп број 5475/5, ES 34/2018“

06/12/2018

Квалификациони поступак
Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима

03/12/2018

Отворени поступак
Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима

03/12/2018

Отворени поступак
Сервис „Oilon“ горионика и горионичке опреме

03/12/2018

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат на углу Патријарха Чарнојевића и Текелијине

30/11/2018

Квалификациони поступак
VMWare техничкa подршкa

30/11/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје

30/11/2018

Јавна набавка мале вредности
Уградња система за вентилацију у машинској радионици

28/11/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат број 40 у улици Јована Храниловића, ЕС 09/2018

27/11/2018

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекату ул. Стевана Дејанова 3

27/11/2018

Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице за објекат Краљев Парк – ламеле 2,3,4, ES 48,49,50/2018

26/11/2018

Квалификациони поступак
Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи

26/11/2018

29/11/2018

Отворени поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Бате Бркића, парцела 8280/1 КО Нови Сад

22/11/2018

Квалификациони поступак
Миграција системске платформе SCADA архитектуре у OMI (Operations Management Interface) окружење ArchestraA системске платформе

21/11/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат у улици Браће Рибникар 7-9, ES 17/2018

21/11/2018

Квалификациони поступак
Пројекат за извођење утилизатора на К3 на ТО „Југ“

21/11/2018

Јавна набавка мале вредности
Додатно опремање Сервер сале

19/11/2018

Јавна набавка мале вредности
Адаптација развода инструменталног ваздуха у машинској радионици

16/11/2018

Јавна набавка мале вредности
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња вреловодног прикључка за објекат у булевар Патријарха Павла, парцела 5475/5

14/11/2018

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат на КП 8280/1 К.О. Нови Сад I, ЕС 41/2018

14/11/2018

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат у Хиландарска 2

13/11/2018

Квалификациони поступак
Акција промоције енергетске ефикасности

08/11/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка електромоторних погона

07/11/2018

Јавна набавка мале вредности
„Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице – Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат број 90а-92а у улици Јанка Чмелика, ES 29/2018“

07/11/2018

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловода и прикључка за објекат у улици Јанка Чмелика 2

05/11/2018

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода и изградња прикључка за Јована Храниловића 40

02/11/2018

05/11/2018

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Олге Петров и бул. Европе парцела 7878

02/11/2018

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат број 2 у улици Јанка Чмелика, ЕС 35/2018

01/11/2018

Квалификациони поступак
Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлане

01/11/2018

Јавна набавка мале вредности
Консултантске услуге – праћење реализације „FIDIC“ уговора

01/11/2018

Јавна набавка мале вредности
Црне и поцинковане цеви,предизоловане цеви и прибор и фитинзи

31/10/2018

Јавна набавка мале вредности
Миграција системске платформе SCADA архитектуре у OMI (Operations Management Interface) окружење ArchestraA системске платформе

31/10/2018

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Пројекат Нови Сад 2021 – Европска престоница културе: „Изградња вреловода и прикључака за Кинеску четврт

30/10/2018

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице за објекат бр.11 у Ћирпановој улици,ЕС 12/2018, II фаза

30/10/2018

Квалификациони поступак
Набавка средстава за хигијену

30/10/2018

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат у Светојованској 16

29/10/2018

Квалификациони поступак
Набавка електричне енергије за 2019. годину

26/10/2018

Претходно обавештење
Антикорозивна заштита

25/10/2018

29/10/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка и уградња грејних линија на систем за континуални мониторинг емисије емитера К4 и К6 ТО Запад

24/10/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат број 13 у улици Старине Новака, ЕS 15/2018

24/10/2018

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат у булевар Патријарха Павла, парцела 5475/5,II фаза

23/10/2018

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловода и прикључка за објекат у Старине Новака 13

23/10/2018

Квалификациони поступак
Регулациона и сигурносна арматура

22/10/2018

Отворени поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловода и прикључака за блок стамбено пословних објеката у Краљевом парку

19/10/2018

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака-изградња вреловода и вреловодног прикључка за објекат Јанка Чмелика 90а и 92а, II фаза

19/10/2018

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за ИЗЗЗДиО Војводине-Одсек за магнетну резонанцу, ЕС 19/2018

16/10/2018

Квалификациони поступак
Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима

15/10/2018

Отворени поступак
Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)

12/10/2018

Отворени поступак
Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима

11/10/2018

Отворени поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат Димитрија Аврамовића 17

10/10/2018

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Олге Петров и бул. Европе парцела 7878

10/10/2018

Квалификациони поступак
Оглашавање у штампаним јавним гласилима

10/10/2018

11/10/2018

Јавна набавка мале вредности
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода и изградња прикључка за Јована Храниловића 40

09/10/2018

Квалификациони поступак
Пројектовање, изградња и потпуно одржавање когенерационог постројења на ТО „Југ“

08/10/2018

Отворени поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице – Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за зграду Фармацеутског факултета, ES 25/2018

04/10/2018

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице – Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за зграду Медицинског факултета, ES 24/2018

03/10/2018

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња вреловодног прикључка за објекат у Булевар Јована Дучића 43

03/10/2018

Квалификациони поступак
Набавка и уградња механизама за закључавање шахт поклопаца и демонтажа старих и монтажа нових мердевина у шахтовима

28/09/2018

01/10/2018

Јавна набавка мале вредности
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода у блоку улица Игњата Павласа, Модене, Пионирска

27/09/2018

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за стамбени објекат у улици Анђе Ранковић к.п.8315/1 К.О. Нови Сад I, ЕС 04/2018

26/09/2018

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловода и прикључка за објекат у Старине Новака 13

25/09/2018

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловода и прикључка за објекат у улици Браће Рибникар 7-9

25/09/2018

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат Ћирпанова 11

24/09/2018

Квалификациони поступак
Гумени производи, црева

20/09/2018

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловода и прикључака за Клинички центар Војводине у Новом Саду

19/09/2018

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи

18/09/2018

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода и прикључка за објекат број 8 у улици Полгара Андраша

17/09/2018

Квалификациони поступак
Извођење електро радова на нисконапонским постројењима

17/09/2018

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на топлотним изворима

14/09/2018

Отворени поступак
Набавка електро материјала

14/09/2018

Отворени поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат број 17 у улици Д. Аврамовића ES 14/2018

10/09/2018

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат број 12-14 у улици Орловића Павла, ES 35/2017

10/09/2018

Квалификациони поступак
Разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском

10/09/2018

12/09/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат бр.6-8 у улици Васе Пелагића,ЕС 64/2017, II фаза

06/09/2018

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Бате Бркића парцела 8280 К.О. Нови Сад

05/09/2018

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за IZZZDIOV – одсек за магнетну резонанцу, ES 19/2018

05/09/2018

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат бр.2 у улици Браће Рибникар,ЕС 13/2018,II фаза

04/09/2018

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Јанка Чмелика број 2

29/08/2018

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Патријарха Чарнојевића бр. 16

29/08/2018

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат на углу Патријарха Чарнојевића и Текелијине

29/08/2018

Квалификациони поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат у Стевана Дејанова 3

28/08/2018

Квалификациони поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат у булевар Патријарха Павла, парцела 5475

28/08/2018

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи

24/08/2018

Отворени поступак
Набавка за потребе кафе кухиње

24/08/2018

28/08/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат број 28-30 у Косовској улици,ЕС 51/2017, II фаза

23/08/2018

Квалификациони поступак
Уградња гасних славина на ТО Петроварадин и ТО Дудара, II фаза

23/08/2018

Квалификациони поступак
Сервис и одржавање опреме за филтрацију делимичног протока на ТО Запад

23/08/2018

Јавна набавка мале вредности
Разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском и испитивање котлова у циљу утврђивања века трајања

20/08/2018

Јавна набавка мале вредности
Сервис и еталонирање водомера

17/08/2018

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од Меркатора до шахта Л-04 на Булевару цара Лазара

16/08/2018

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од шахта 129 и 130 у блоку улица Булевар ослобођења Драгише Брашована, Фрушкогорска Равничка и прикључак за школу Јован Поповић

16/08/2018

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта Д-07до шахта Z-98 са огранцима у блоку улица Стевана Мокрањца, др. Ђорђа Јоановића, Пастерова и Руменачки пут,II фаза

15/08/2018

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од Ћирпанове, у блоку улица Таковска, Бем Лилике

14/08/2018

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода од шахта D-35 у улицама Миленка Грчића и Банатска

09/08/2018

Квалификациони поступак
Адаптација горионика на котлу К6 ТО “Запад“ – смањење емисије NOx

09/08/2018

Отворени поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта Д-31 у блоку улица Орловића Павла, Јанка Чмелика, Веселина Маслеше, Ђуле Молнара,II фаза

08/08/2018

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице – Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат бр. 2 у ул. Браће Рибникар, ES 13/2018

06/08/2018

Квалификациони поступак
Уградња гасних славина на ТО Петроварадин и ТО Дудара, II фаза

02/08/2018

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице – Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за обј. бр. 12-14 у ул. Орловића Павла, ES 35/2017

02/08/2018

08/08/2018

Квалификациони поступак
Гарантно испитивање котла

01/08/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка и монтажа опреме за топлотну подстаницу за објекат број 28-30 у Косовској улици, ES 51/2017

31/07/2018

Квалификациони поступак
Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе

31/07/2018

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева

31/07/2018

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Набавка услуга осигурања

30/07/2018

Отворени поступак
Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја

30/07/2018

Јавна набавка мале вредности
Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS

27/07/2018

Јавна набавка мале вредности
Сервис и одржавање система за вибродијагностику

27/07/2018

Јавна набавка мале вредности
ORACLE техничка подршка (DB,IAS,EBS,BI APPLICATION)

26/07/2018

Јавна набавка мале вредности
Машинско изолатерски и грађевиснки радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција и измештање вреловода између стадиона „Карађорђе“ и пословно објекта „НЕПИ“

25/07/2018

30/07/2018

Квалификациони поступак
Извођење електро радова на нисконапонским постројењима

23/07/2018

24/07/2018

Квалификациони поступак
Извођење електро радова на високонапонским постројењима

23/07/2018

27/07/2018

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода шахт 333 у Валентина Водника- Пап Павла

20/07/2018

Квалификациони поступак
Набавка фреквентних регулатора

18/07/2018

Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловода у делу улица Анђе Ранковић, Браће Дроњак и Антона Урбана

17/07/2018

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат у Васе Пелагића 6-8

13/07/2018

Квалификациони поступак
Одржавање рачунарске и мрежне опреме

12/07/2018

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта D-19 до шахта D-27 са огранцима у блоку улица К.Станковића, Б.Могин, М,Глумца, К.Ланга и Руменачке

12/07/2018

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације– Реконструкција вреловода у блоку улица Сремска, Васе Стајића, Железничка

11/07/2018

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловода и прикључка за објекте у Јанка Чмелика 90а и 92а

11/07/2018

Квалификациони поступак
Сервис и одржавање опреме за филтрацију делимичног протока на ТО „Запад“

09/07/2018

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у Сремској улици у Новом Саду

09/07/2018

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат Косовска 28-30 у Новом Саду

05/07/2018

Квалификациони поступак
Адаптација система телеметрије на мерно – регулационим станицама на ТО Исток, ТО Југ, ТО Запад и ТО Север

03/07/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка и замена каблова на ТО Југ

02/07/2018

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода, шахт у Веселина Маслеше 26

02/07/2018

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода од шахта Z14 у блоку улица Ложионичка и Булевар Слободана Јовановића

29/06/2018

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат у Булевар Јована Дучића 43

29/06/2018

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат у Светозара Ћоровића угао Сттевана Дејанова 1

28/06/2018

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња вреловодног прикључка за објекат Православни храм на углу улица Булевар Слободана Јовановића и Радомира Раше Радујкова

28/06/2018

Квалификациони поступак
Пројектовање и извођење беспрекидног напајања система управљања на топлотним изворима

28/06/2018

Отворени поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловода и прикључка до Булевара Слободана Јовановића до локалитета Југовићево

27/06/2018

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода у улици Момчила Тапавице

26/06/2018

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода од шахта 453 у улицама Модене, Жарка Зрењанина, Стражиловска

26/06/2018

Квалификациони поступак
Лежајеви

25/06/2018

26/06/2018

Јавна набавка мале вредности
Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме

22/06/2018

Јавна набавка мале вредности
Консултантске услуге у области примене Закона

20/06/2018

Јавна набавка мале вредности
Машинско-изолатерски радови на К3 ТО Исток-замена оплате и изолације и остали радови, II фаза

20/06/2018

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на санацији постројења на ТО Запад, II фаза

18/06/2018

Квалификациони поступак
Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену,партије

18/06/2018

Јавна набавка мале вредности
Стручни надзор за извођење радова заштите од пожара

15/06/2018

Јавна набавка мале вредности
Сервис и одржавање лептирастих затварача и актуатора

15/06/2018

22/06/2018

Јавна набавка мале вредности
Машинско-изолатерски радови на замени колектора „Д“ као и цилиндричне славине на краткој вези „Ц“-„Д“,II фаза

14/06/2018

15/06/2018

Квалификациони поступак
Набавка и уградња резервоара за ТПВ

14/06/2018

Отворени поступак
Сервис и одржавање опреме за филтрацију делимичног протока на ТО „Запад“

13/06/2018

Јавна набавка мале вредности
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловода и прикључака за КЦВ

13/06/2018

Квалификациони поступак
Услуге штампе

13/06/2018

15/06/2018, 19/06/2018, 22/06/2018

Јавна набавка мале вредности
Машински радови на санацији диктир постројења на ТО Север и ТО Запад, II фаза

12/06/2018

13/06/2018

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на замени шамотног озида горионика котла К3 на ТО Исток,II фаза

12/06/2018

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на санацији цевног система котлова и шамотног озида, II фаза

12/06/2018

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат Косовска 28-30 Новом Саду

11/06/2018

Квалификациони поступак
Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту

08/06/2018

Јавна набавка мале вредности
Сервис и ремонт компресора

08/06/2018

Јавна набавка мале вредности
Ревизија трансформаторских станица и отклањање недостатака

08/06/2018

Јавна набавка мале вредности
Испитивање и балансирање пумпи и вентилатора

07/06/2018

Јавна набавка мале вредности
Услуга извођења геодетских радова

06/06/2018

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта 115 у улицама Булевар цара Лазара и Фрушкогорска,II фаза

06/06/2018

Квалификациони поступак
Вулканизерске услуге и набавка гума

05/06/2018

Јавна набавка мале вредности
Обезбеђење објеката

04/06/2018

Отворени поступак
Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања

30/05/2018

Отворени поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловодa у Мајевичкој улици – шахт 247

30/05/2018

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодa и прикључка за објекат у улици Браће Рибникар бр. 7-9

30/05/2018

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловода и прикључка за објекат број 8 у улици Полгар Андраша

30/05/2018

Квалификациони поступак
Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије

28/05/2018

Отворени поступак
Одржавање возила Zastava и Fiat

25/05/2018

Јавна набавка мале вредности
Одржавање возила Škoda и Renault

25/05/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка запорне арматуре

23/05/2018

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловодa и изградња прикључка за Јована Храниловића 40

21/05/2018

Квалификациони поступак
Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији,I фаза

17/05/2018

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат у Ћирпанова 11

15/05/2018

Квалификациони поступак
Подршка за „НРE“ производе

14/05/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка теретних возила ниже средње класе

10/05/2018

Отворени поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације-реконструкција вреловода од шахта 008 у блоку улица Војвођанска,Пушкинова,Алексе Шантића,Вере Павловић,II фаза

08/05/2018

Квалификациони поступак
Набавка возила ниже средње класе за теренски рад

07/05/2018

Отворени поступак
Сервис и одржавање система за вибродијагностику

07/05/2018

Јавна набавка мале вредности
Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стањe

07/05/2018

08/05/2018

Отворени поступак
Машинско-изолатерски радови на котловским,циркулационим и осталим пратећим постројењима на топотним изворима, I фаза

04/05/2018

Квалификациони поступак
Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице

04/05/2018

Квалификациони поступак
Стручни надзор за извођење радова заштите од пожара

03/05/2018

Јавна набавка мале вредности
Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака

25/04/2018

Јавна набавка мале вредности
Проширење телефонске централе са припадајућим уређајима

24/04/2018

Јавна набавка мале вредности
Одржавање опреме и софтвера система техничке заштите топлотних подстаница

19/04/2018

Отворени поступак
Набавка и уградња опреме за припрему воде

11/04/2018

12/09/2018

Отворени поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода дуж Булевара ослобођења од броја 66 до шахта 939 у Новом Саду

02/04/2018

Квалификациони поступак
Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије,дистрибуције топлотне енергије,заштите на раду и заштите животне средине

02/04/2018

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода дуж Булевара ослобођења од броја 66 до шахта 939 у Новом Саду

02/04/2018

Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака/Mechanical insulation and construction works on the construction and reconstruction of hot water pipeline and hot water connections

02/04/2018

05/04/2018

Квалификациони поступак
Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове

30/03/2018

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе: Изградња вреловода и прикључака за Кинеску четврт

27/03/2018

Квалификациони поступак
НАБАВКА И УГРАДЊА ХРОМАТОГРАФА

26/03/2018

Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима,конгресима,сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству

22/03/2018

Јавна набавка мале вредности
Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака

22/03/2018

Јавна набавка мале вредности
Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији, I фаза

16/03/2018

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на котловским,циркулационим и осталим пратећим постројењима на топотним изворима, I фаза

16/03/2018

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода у блоку улица Игњата Павласа, Модене, Пионирска

13/03/2018

Квалификациони поступак
Услуге прања возила

13/03/2018

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације – прва фаза

12/03/2018

17/04/2019

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодa и прикључка за објекат у Старине Новака 13

08/03/2018

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат Димитрија Аврамовића 17

07/03/2018

Квалификациони поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од Меркатора до шахта Л-04 у Булевар Цара Лазара

07/03/2018

Квалификациони поступак
Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Custormer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање

06/03/2018

Јавна набавка мале вредности
Штампање фактура

05/03/2018

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат у Васе Пелагића 6-8

05/03/2018

Квалификациони поступак
Набавка опреме и машинско изолатерски и електро инсталатерски радови на изградњи топлотних подстаница

02/03/2018

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат Косовска 28-30 у Новом Саду

02/03/2018

Квалификациони поступак
Набавка комуникационе рачунарске опреме

01/03/2018

Отворени поступак
Со за хемијску припрему воде

01/03/2018

Јавна набавка мале вредности
„Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконтрукција вреловода од шахта 408 и 409 у блоку улица Жарка Васиљевића, Стевана Милованова и Шумадијске у Новом Саду“

28/02/2018

Квалификациони поступак
Испитивање услова радне околине

27/02/2018

01/03/2018

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловодa од шахта D-31 у блоку улица Орловића Павла, Јанка Чмелика, Веселина Маслеше и Ђуле Молнара

21/02/2018

Квалификациони поступак
Додатно опремање Сервер салe

19/02/2018

Јавна набавка мале вредности
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од Ћирпанове у блоку улица Таковска, Бем Лилике

19/02/2018

Квалификациони поступак
Гумени производи, црева

19/02/2018

Отворени поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловодa од шахта D-07 до шахта Z-98 са огранцима у блоку улица Стевана Мокрањца, Др. Ђорђа Јоановића, Пастерове и Руменачког пута

14/02/2018

Квалификациони поступак
Набавка опреме и изградња топлотних подстаница за објекте у Новом Саду

13/02/2018

Јавна набавка мале вредности
Санација последица еколошког акцидента

12/02/2018

Отворени поступак
Оверавање и сервис мерила топлоте

12/02/2018

Отворени поступак
Набавка батерија

30/01/2018

13/02/2018

Јавна набавка мале вредности
Сервис и преглед дизалица на топланама са отклањањем недостатака

25/01/2018

Јавна набавка мале вредности
Уклањање отпада који спада у категорију опасног

25/01/2018

Отворени поступак
Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи

24/01/2018

Отворени поступак
Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и имовином

22/01/2018

Јавна набавка мале вредности
Одржавање и ажурирање интернет странице ЈКП Новосадска топлана

19/01/2018

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода од шахта Д 35 у улицама Миленка Грчића и Банатска

19/01/2018

Квалификациони поступак
Набавка измењивача топлоте

19/01/2018

23/01/2018

Отворени поступак
Адаптација система телеметрије на мерно-регулационим станицама на ТО Исток, ТО Југ, ТО Запад и ТО Север

18/01/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка канцеларијског намештаја

17/01/2018

29/01/2018

Отворени поступак
„Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за православни храм на углу булевара Слободана Јовановића и улице Радомира Раше“

16/01/2018

Квалификациони поступак
Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије

12/01/2018

Отворени поступак
Преглед и сервис противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП

11/01/2018

Јавна набавка мале вредности
Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада

05/01/2018

Јавна набавка мале вредности
Периодични и систематски прегледи радника

04/01/2018

Јавна набавка мале вредности
Сервис горионика и горионичке опреме

03/01/2018

Отворени поступак
Пројектовање и изградња паралелног кабловског прикључног 20 kv вода од ТС „ТО Запад 3“ до ТС „Нови Сад 5“

29/12/2017

Јавна набавка мале вредности
Набавка рачунарске опреме

28/12/2017

Отворени поступак
Консолидација виртуалне инфраструктуре

26/12/2017

Јавна набавка мале вредности
Набавка личне и колективне заштитне опреме

26/12/2017

27/12/2017

Отворени поступак
Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи

25/12/2017

Отворени поступак
Набавка горива за моторна возила

25/12/2017

Отворени поступак
„ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА УОЧЕНИХ ПРЕГЛЕДОМ“

22/12/2017

25/12/2017

Јавна набавка мале вредности
Преглед и сервис противпаничне расвете са уклањањем недостатака

21/12/2017

Јавна набавка мале вредности
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција врелевода у улици Сремска

18/12/2017

Квалификациони поступак
Испорука и уградња 4. комада фреквентних регулатора 400 kW на ТО Југ

18/12/2017

02/03/2018

Отворени поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат број 59 у улици Алексе Шантића у Новом Саду

15/12/2017

Квалификациони поступак
Набавка техничких гасова-пуњење боца смешом Пропан Бутан

13/12/2017

Јавна набавка мале вредности
Канцеларијски материјал

13/12/2017

Јавна набавка мале вредности
Подршка за Cisco производе

11/12/2017

Јавна набавка мале вредности
Израда техничке регулације саобраћаја

06/12/2017

Јавна набавка мале вредности
Преглед громобранске инсталације са отклањањем недостатака уочених прегледом

05/12/2017

Јавна набавка мале вредности
Машинско-изолатерски радови на топланама, II фаза

04/12/2017

Квалификациони поступак
Набавка сигурносних вентила

04/12/2017

Јавна набавка мале вредности
Сервис запорне арматуре

04/12/2017

06/12/2017

Отворени поступак
Надоградња „VMware“ лиценце

01/12/2017

Јавна набавка мале вредности
Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи

30/11/2017

Отворени поступак
Санација последица еколошког акцидента

30/11/2017

Отворени поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловода у Коперниковој улици од броја 15 до броја 41 у Новом Саду

24/11/2017

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Позив за подношење понуда у поступку набавке на коју се ЗЈН не односи – Електична енергија за 2018

23/11/2017

Претходно обавештење
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од шахта Z-14 у блоку улица Ложионичкe и Бул. Слободана Јовановића

23/11/2017

Квалификациони поступак
Реконструкција вреловода од шахта 453, у улицама Модена, Жарка Зрењанина, Стражиловска

20/11/2017

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат бр. 2 у улици Браће Рибникар у Новом Саду

15/11/2017

Квалификациони поступак
Акција промоције енергетске ефикасности

14/11/2017

Јавна набавка мале вредности
Сервис регулатора притиска, регулатора протока, комби вентила, сигурносних вентила и преструјних вентила

09/11/2017

Отворени поступак
Набавка сигурносних вентила

03/11/2017

Јавна набавка мале вредности
Набавка тонера,кертриџа,рибона и другог потршног материјала за штампаче и фотокопир уређаје

03/11/2017

Јавна набавка мале вредности
Набавка регулатора притиска

03/11/2017

06/11/2017

Јавна набавка мале вредности
Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе

02/11/2017

Јавна набавка мале вредности
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода у улици Момчила Тапавице

30/10/2017

Квалификациони поступак
Сервис електромотора са топлотних извора

30/10/2017

Отворени поступак
Опрема за гасне рампе

30/10/2017

Отворени поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од шахта Д-19 до шахта Д-27 са огранцима у блоку улица К. Станковића, Б. Могин, М. Глумца, К. Ланга, Руменачке у Новом Саду

26/10/2017

Квалификациони поступак
Oracle DB техничкa подршкa

19/10/2017

Јавна набавка мале вредности
Oracle IAS техничкa подршкa

19/10/2017

Јавна набавка мале вредности
Oracle EBS техничкa подршкa

19/10/2017

Јавна набавка мале вредности
Молерско фарбарски и фасадерски радови

18/10/2017

Јавна набавка мале вредности
Набавка теретних возила ниже средње класе

16/10/2017

Отворени поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловода у Коперниковој улици од броја 15 до броја 41 у Новом Саду

16/10/2017

18/10/2017

Квалификациони поступак
Мерење нивоа комуналне буке топлана које се налазе у близини зоне становања

12/10/2017

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Бате Бркића 8259/1 КО Нови Сад у Новом Саду

10/10/2017

12/10/2017

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи

29/09/2017

Отворени поступак
Оглашавање у штампаним јавним гласилима

28/09/2017

Јавна набавка мале вредности
Вулканизерске услуге и набавка гума

21/09/2017

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од ТО Петроварадин и у блоку улица Подунавског одреда, Фрушкогорског одреда, Прерадовићеве и Фрање Штефановића у Петроварадину

19/09/2017

Квалификациони поступак
„Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат на углу улица Светозара Ћоровића и Стевана Дејанова 1″

15/09/2017

Квалификациони поступак
Набавка средстава за хигијену

15/09/2017

Јавна набавка мале вредности
„Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Прикључак за објекат у улици Алексе Шантића 59.“

14/09/2017

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикЉучака – Реконструкција вреловода од шахта З-115 према улици Станоја Станојевића

13/09/2017

Квалификациони поступак
„Sophos“ лиценце

12/09/2017

Јавна набавка мале вредности
Консултантске услуге – праћење реализације „FIDIC“ уговора

12/09/2017

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња вреловода и прикључка за објекат број 34-36 у улици Гундулићева у Новом Саду

11/09/2017

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода у блоку зграда између улица Стражиловска, Радничке и Максима Горког

08/09/2017

Квалификациони поступак
ПРОЈEКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ТО ЗАПАД

04/09/2017

Отворени поступак
Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање

04/09/2017

Отворени поступак
Набавка за потребе кафе кухиње

30/08/2017

Јавна набавка мале вредности
Ручни алат,алат на електрични погон,припадајући прибор за алат,и средства и опрема за заваривање,по партијама

30/08/2017

29/09/2017

Отворени поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од ТО Петроварадин и у блоку улица Подунавског одреда, Фрушкогорског одреда, Прерадовићеве и Фрање Штефановића у Петроварадину

25/08/2017

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка за објекат у улици Бате Бркића на парцели 8259/1 КО Нови Сад 1

24/08/2017

Квалификациони поступак
Опрема за гасне рампе

23/08/2017

Отворени поступак
Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије

22/08/2017

Јавна набавка мале вредности
Сервис елемената гасних рампи

21/08/2017

Отворени поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловодне мреже у блоку улице Милеве Марић од броја 7 до броја 68

18/08/2017

Квалификациони поступак
Достављање података о временској прогнози

17/08/2017

Јавна набавка мале вредности
Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе

16/08/2017

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат на парцели број 4512/1 у улици Краљевића Марка, ламела број 1 и 8, у Новом Саду

16/08/2017

Квалификациони поступак
Подливање темеља пумпних агрегата на ТО Север,II фаза

16/08/2017

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака-изградња вреловодног прикључка за објекат бр.12 у улици Светојованска у Новом Саду,II фаза

10/08/2017

Квалификациони поступак
Вулканизерске услуге и набавка гума

10/08/2017

Јавна набавка мале вредности
Апарати за одржавање екстеријера

09/08/2017

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја

09/08/2017

Јавна набавка мале вредности
Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева

04/08/2017

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS

02/08/2017

Јавна набавка мале вредности
Машинско-изолатерски радови на ТО Запад и ТО Петроварадин,II фаза

02/08/2017

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на санацији пумпних и вентилаторских постројења на топлотним изворима,II фаза

02/08/2017

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат број 12 у улици Стражиловска у Новом Саду

02/08/2017

Квалификациони поступак
Извођење машинско – изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији вреловода у блоку улица Мародићевe, Богдана Гарабантина и сестара Нинковић у Новом Саду

01/08/2017

Квалификациони поступак
Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе

01/08/2017

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије

01/08/2017

Отворени поступак
Пројектовање и извођење дигиталног система радио веза

31/07/2017

03/08/2017

Отворени поступак
Набавка уређаја за очитавање мерила топлоте

31/07/2017

Отворени поступак
Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)

31/07/2017

04/08/2017

Отворени поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција дела вреловодне мреже на Булевару цара Лазара 74-86

26/07/2017

Квалификациони поступак
Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака

24/07/2017

Јавна набавка мале вредности
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња вреловодног прикључка за објекат број 34 у улици Футошка у Новом Саду

20/07/2017

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Изградња вреловодног прикључка за објекат број 4-6 у улици Лукијана Мушицког у Новом Саду

19/07/2017

Квалификациони поступак
Oracle BI Application – техничка подршка

19/07/2017

Јавна набавка мале вредности
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода у блоку улица Жарка Васиљевића, Стевана Милованова и Шумадијске

18/07/2017

Квалификациони поступак
Обезбеђење објеката

17/07/2017

Отворени поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији вреловода од шахта Z-06C у кругу Клиничког центра у Новом Саду

17/07/2017

Квалификациони поступак
Обука радника из области БЗР и ЗОП

13/07/2017

Јавна набавка мале вредности
Одржавање возила Zastava и Fiat

12/07/2017

Отворени поступак
Одржавање возила Škoda и Renault

12/07/2017

Отворени поступак
Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену, Партија бр. 1: Набавка воде за пиће у балонима, Партија бр. 2: Набавка газиране минералне воде за потребе радника на терену

10/07/2017

Јавна набавка мале вредности
Стручно усавршавање инжењера за заваривање

10/07/2017

Јавна набавка мале вредности
Одржавање рачунарске и мрежне опреме

07/07/2017

Јавна набавка мале вредности
Апарати за одржавање хигијене-индустријски (по партијама)

07/07/2017

Отворени поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Изградња вреловодног прикључка за објекат број 24-24а у улици Беле Њиве у Новом Саду

06/07/2017

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта 072 у блоку улица Војводе Мишића, Стевана Брановачког, Соње Маринковић

05/07/2017

Квалификациони поступак
Ресертификација Интегрисаног система менаџмента ( ИСО 9001, ИСО 14001 И ОХСАС 18001)

04/07/2017

Јавна набавка мале вредности
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Прикључак за објекат број 34-36 у Гундулићевој улици

30/06/2017

Квалификациони поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији вреловода у блоку улица Мирослава Антића, Васе Стајића, Милете Јакшића и Војвођанских бригада 10-12 у Новом Саду

29/06/2017

03/07/2017

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода на ТО Дудара- доњи развод

29/06/2017

Квалификациони поступак
Вулканизерске услуге и набавка гума

28/06/2017

Јавна набавка мале вредности
Сервис и одржавање система аутоматског подмазивања

27/06/2017

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Машинско-изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака-изградња вреловодног прикључка за објекат бр.25 у ул.Жељезничка у Новом Саду, II фаза

26/06/2017

Квалификациони поступак
Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја О2 на котловима К1-К3 на ТО Запад

26/06/2017

Јавна набавка мале вредности
Машинско-изолатерски радови на ТО Југ и ТО Исток, II фаза

26/06/2017

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски и грађевински радови за изградњу вреловодног прикључка за објекат на парцели број 5432/1 на Булевару патријарха Павла ББ, у Новом Саду

26/06/2017

Квалификациони поступак
Замена ЕКО пакета и шамотерски радови на ТО Запад

21/06/2017

Отворени поступак
Аутоматизација примарних топлотних подстаница са припадајућим секундарним подстаницама

19/06/2017

06/10/2017

Отворени поступак
Контрола квалитета отпадних вода

19/06/2017

Јавна набавка мале вредности
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од ТО „ИСТОК“ у улицама Косовска, Милована Глишића, Александра Тишме, Даничићева и Златне греде

19/06/2017

Отворени поступак
Фарба, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту

15/06/2017

20/06/2017, 22/06/2017

Отворени поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији вреловода у блоку улица

13/06/2017

Квалификациони поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији вреловода у блоку улица Мародићева, Богдана Гарабантина и сестара Нинковић у Новом Саду

13/06/2017

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода од шахта L 18 до Булевара Цара Лазара 69-71

12/06/2017

Квалификациони поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака у блоку улица Трг Ференца Фехера, Максима Горког, Јована Ђорђевића, Владике Платона и Полита Десанчића у Новом Саду

09/06/2017

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода дуж Булевара ослобођења од шахта 329 до шахта 092

09/06/2017

12/06/2017

Квалификациони поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији дела вреловодне мреже на Булевару цара Лазара 74-86 у Новом Саду

09/06/2017

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода од шахта Z 47 у блоку улице Војводе Степе

08/06/2017

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта 282 дуж улице Новосадског сајма до броја 56

07/06/2017

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода у улицама Алмашка и Павла Стаматовића

07/06/2017

Квалификациони поступак
Набавка електро материјала

07/06/2017

09/06/2017, 14/06/2017

Отворени поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на изградњи вреловода и прикључка за објекте 1-3 у улици Марка Миљанова број 29, у Косовској улици и број 2-6 у улици Ђорђа Рајковића у Новом Саду

06/06/2017

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта D-51 до D-56 у блоку улица Ј.Чмелика, М.Протића, Б.Вребалова

06/06/2017

Квалификациони поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији вреловода у улицама Арсе Теодоровића и Масариковој у Новом Саду

05/06/2017

Квалификациони поступак
Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама

05/06/2017

Јавна набавка мале вредности
Пројектовање и изградња котла на ТО „Исток“

05/06/2017

Отворени поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на изградњи вреловода и прикључка за објекат на парцели број 7541/7 у улици Бранка Бајића блок 3,

02/06/2017

Квалификациони поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији вреловода од улице Јанка Веселиновића до шахта Д-29 у блоку улица Илије Бирчанина и Корнелија Станковића у Новом Саду

02/06/2017

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода у блоку зграда између улица Стражиловска, Радничка и Максима Горког

30/05/2017

Квалификациони поступак
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта З-25Б до шахта З-55 на Булевару Слободана Јовановића

29/05/2017

Отворени поступак
Поправка канализације на ТО Север, II фаза

26/05/2017

Квалификациони поступак
Уклањање димњака са постојећег објекта ТО Југ, II фаза

26/05/2017

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на К1, К2 и К3 на ТО Север, II фаза

24/05/2017

Квалификациони поступак
Подршка за „НР“ производе

22/05/2017

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка за објекат број 12 у улици Светојованска у Новом Саду

22/05/2017

Квалификациони поступак
Услуга извођења геодетских радова

19/05/2017

Организација стручних и пословних скупова

18/05/2017

Јавна набавка мале вредности
Сервис и ремонт компресора

18/05/2017

Отворени поступак
Набавка техничких гасова

12/05/2017

17/05/2017, 19/05/2017

Јавна набавка мале вредности
Сервис и одржавање система аутоматског подмазивања

08/05/2017

Отворени поступак
Сервис пумпних агрегата са топлотних подстаница

03/05/2017

Отворени поступак
Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине

21/04/2017

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат број 12 у улици Стражиловска

13/04/2017

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка за објекат број 4-6 у улици Лукијана Мушицког у Новом Саду

13/04/2017

18/04/2017

Квалификациони поступак
Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме

11/04/2017

Јавна набавка мале вредности
Склапање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања

10/04/2017

Отворени поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловодног прикључка за објекат у Футошкој улици бр. 34

07/04/2017

Квалификациони поступак
Замена ЕКО пакета К1 на ТО Југ, II фаза

07/04/2017

Квалификациони поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од шахта 115 у улицама Булевар Цара Лазара и Фрушкогорска

30/03/2017

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода од шахта Z-115 према улици Станоја Станојевића у Новом Саду

27/03/2017

Квалификациони поступак
Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове

24/03/2017

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода у улици Милеве Марић од броја 22 до 66

24/03/2017

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловода у Коперниковој улици од броја 15 до броја 41 у Новом Саду

22/03/2017

Квалификациони поступак
Аутоматизација примарних топлотних подстаница са припадајућим секундарним подстаницама

20/03/2017

22/03/2017

Отворени поступак
Израда интегрисаног Плана заштите од пожара

17/03/2017

21/03/2017

Јавна набавка мале вредности
Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања софтвера система за надзор и управљање

16/03/2017

Отворени поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка за објекат број 2 у улици Браће Рибникар у Новом Саду

16/03/2017

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Прикључак за објекат Булевар Патријарха Павла бб, парцела 5432/1

14/03/2017

Квалификациони поступак
Израдa пројектно – техничке и инвестиционе документације – Прикључак за објекат у улици Краљевића Марка, парцела бр. 4512/1, ламела 1 и 8

14/03/2017

Квалификациони поступак
Телефонске услуге и услуге преноса података

09/03/2017

Отворени поступак
Услуге прања возила

07/03/2017

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Изградња вреловода и прикључка за објекат на парцели број 7541/7 у блоку улице Бранка Бајића, блок 3, у Новом Саду

07/03/2017

Квалификациони поступак
Штампање фактура

06/03/2017

07/03/2017, 17/03/2017

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка за објекат број 24-24а у улици Беле Њиве у Новом Саду

03/03/2017

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Изградња вреловодног прикључка за објекат број 25 у улици Железничка у Новом Саду

02/03/2017

Квалификациони поступак
Лабораторијски реагенси, лабораторисјке пипете и прибор

01/03/2017

Јавна набавка мале вредности
Набавка фреквентног регулатора на ТО Југ

28/02/2017

Јавна набавка мале вредности
Контролна опрема,мерна опрема и сензори

24/02/2017

Отворени поступак
Идејни пројекат са студијом оправданости изградње когенерационог постројења на ТО „Југ“

24/02/2017

Отворени поступак
Набавка и уградња резервоара за ТПВ

23/02/2017

Отворени поступак
Набавка електроизолационих тепиха

22/02/2017

Јавна набавка мале вредности
Склапање трогодишњег уговора за одржавање система за надзор и управљање

20/02/2017

22/02/2017

Отворени поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од ТО Петроварадин и у блоку улица Подунавског одреда, Фрушкогорског одреда, Прерадовићеве и Фрање Штефановића у Петроварадину

20/02/2017

Квалификациони поступак
Услуге обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству

20/02/2017

Јавна набавка мале вредности
Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака

17/02/2017

20/02/2017

Јавна набавка мале вредности
Со за хемијску припрему воде

14/02/2017

Јавна набавка мале вредности
Израда Плана заштите од удеса

14/02/2017

17/02/2017

Јавна набавка мале вредности
Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и имовином

10/02/2017

Јавна набавка мале вредности
Набавка пумпи за топлотне подстанице

09/02/2017

21/02/2017

Отворени поступак
Сервис и преглед дизалица на топланама годишње са отклањањем недостатака

26/01/2017

30/01/2017

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Јаше Игњатовића 6а – прикључак

24/01/2017

Квалификациони поступак
Закуп и коришћење спортских дворана

16/01/2017

Претходно обавештење
Адаптација простора за лабораторију МТНУ

13/01/2017

Отворени поступак
Набавка запорне арматуре

11/01/2017

Јавна набавка мале вредности
Преглед и сервис противпаничне расвете

10/01/2017

16/01/2017

Јавна набавка мале вредности
Набавка антистатичних гумених подних облога за објекте „Исток“ и „Север“

06/01/2017

Јавна набавка мале вредности
Набавка уређаја за очитавање мерила топлоте „Камструп“

06/01/2017

Јавна набавка мале вредности
Одржавање и ажурирање интернет странице ЈКП Новосадска топлана

06/01/2017

Јавна набавка мале вредности
Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи

04/01/2017

Отворени поступак
Набавка теретних возила ниже средње класе ради замене дотрајалих возила и комби возила

04/01/2017

Отворени поступак
Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса

29/12/2016

30/12/2016

Јавна набавка мале вредности
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за реконструкцију шахта испред објекта у улици Футошкој бр. 54

29/12/2016

Квалификациони поступак
Процена тржишне фер вредности сталне имовине

29/12/2016

Јавна набавка мале вредности
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта Z-25Б до шахта Z-55 на Булевару Слободана Јовановића

29/12/2016

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Измештање вреловода DN 350/400/200 између источне трибине стадиона Карађорђе и будућег пословног објекта „NEPI“ и дела повезног вреловода DN600/600 на булевар Ослобођења од проходног канала до булевара цара Лазара

27/12/2016

Квалификациони поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на реконструкцији вреловода и вреловодног прикључка за објекат у улици Стражиловска 19 у Новом Саду

23/12/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од ТО „Исток„ у улицама Косовска, Милована Глишића, Александра Тишме, Даничићева и Златне Греде

23/12/2016

Квалификациони поступак
Средства за антикорозивну заштиту

22/12/2016

23/12/2016

Отворени поступак
Преглед громобранске инсталације са отклањањем недостатака уочених прегледом

19/12/2016

Јавна набавка мале вредности
Набавка горива за моторна возила

19/12/2016

Отворени поступак
„Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Вреловод и прикључци за објекте бр.1-3 у улици Марка Миљанова, бр.29 у Косовској улици и бр.2-6 у улици Ђорђа Рајковића

13/12/2016

Квалификациони поступак
Преглед и сервис противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП

12/12/2016

13/12/2016

Јавна набавка мале вредности
„Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у блоку улица Јована Бошковића, Максима Горког, Јована Ђорђевића“

09/12/2016

Квалификациони поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за реконструкцију шахта испред објекта у улици Футошкој бр. 54

06/12/2016

08/12/2016

Квалификациони поступак
Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада

05/12/2016

Јавна набавка мале вредности
Набавка брава и кључева

02/12/2016

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације Реконструкција вреловода од шахта 072 у блоку улица Војводе Мишића, Стевана Брановачког, Соње Маринковић

30/11/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција доњег развода на ТО Дудара

29/11/2016

Квалификациони поступак
Промоција енергетске ефикасности -Партија 1

28/11/2016

Јавна набавка мале вредности
Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом

28/11/2016

Јавна набавка мале вредности
Периодични и специфични лекарски преглед радника који раде у производњи и администрацији

28/11/2016

Отворени поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода у улици Арсе Теодоровића и Масарикова

25/11/2016

Квалификациони поступак
Набавка шахт поклопаца и механизама за закључавање шахт поклопаца, партија бр. 1- Набавка шахт поклопаца

24/11/2016

01/12/2016

Отворени поступак
Услуге штампе

18/11/2016

Јавна набавка мале вредности
Набавка запорне арматуре

17/11/2016

Јавна набавка мале вредности
Електрична енергија

15/11/2016

Претходно обавештење
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Израда вреловодног прикључка за објекат Јаше Игњатовића 6а

15/11/2016

Квалификациони поступак
Уградња резервоара компримованог ваздуха на ТО Запад,II фаза

14/11/2016

Квалификациони поступак
Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом

08/11/2016

Јавна набавка мале вредности
Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја

07/11/2016

Јавна набавка мале вредности
Мерење нивоа комуналне буке топлана

07/11/2016

Јавна набавка мале вредности
Реконструкција дела канализационе мреже санитарног дела-постојећег објекта у ТО Југ,II фаза

07/11/2016

Квалификациони поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на изградњи вреловодног прикључка за објекат у улици Хиландарска 9 у Новом Саду

03/11/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода дуж Булевара Ослобођења од шахта 329 до шахта 092

01/11/2016

Квалификациони поступак
Oпремање сервер сале

01/11/2016

04/11/2016

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода дуж Булевара ослобођења од броја 66 до шахта 939

01/11/2016

Квалификациони поступак
Развој софтвера за управљање одржавањем и имовином

31/10/2016

Оверавање и сервисирање мерила топлотне енергије

28/10/2016

Отворени поступак
Промоција енергетске ефикасности

28/10/2016

Јавна набавка мале вредности
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Израда вреловодног прикључка за објекат Стевана Сремца 11

27/10/2016

Квалификациони поступак
Извођење машинско изолатерских и грађевинских радова на изградњи вреловодног прикључка за објекат у улици Димитрија Аврамовића 1, у Новом Саду

24/10/2016

Квалификациони поступак
Извођење машинско-изолатерских радова на изградњи вреловодног прикључка за објекат на Булевару Патријарха Павла бб (парцела 5381/1) у Новом Саду

21/10/2016

Квалификациони поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова на изградњи вреловодног прикључка за објекат у улици Хиландарска 9 у Новом Саду

19/10/2016

Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Израда вреловодног прикључка за објекат Дожа Ђерђа 16

17/10/2016

Квалификациони поступак
Oracle IAS 1 година техничке подршке

17/10/2016

Јавна набавка мале вредности
Oracle EBS 1 година техничке подршке

17/10/2016

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција прикључка у улици Јосифа Руњанина 5 дворишни део, DN40/40-70mTR

17/10/2016

Квалификациони поступак
Oracle DB 1 година техничке подршке

12/10/2016

17/10/2016

Јавна набавка мале вредности
Набавка тонера, кертриџа,рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје

06/10/2016

10/10/2016

Јавна набавка мале вредности
Испитивање унутрашње гасне инсталације на топлотним изворима од стране акредитоване лабораторије

03/10/2016

Јавна набавка мале вредности
Оглашавање у штампаним јавним гласилима

29/09/2016

06/10/2016

Јавна набавка мале вредности
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Руменачка 110 – вреловод и прикључак

28/09/2016

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Израда вреловодног прикључка за објекат Трг републике 16

28/09/2016

Квалификациони поступак
Набавка личне и колективне заштитне опреме

28/09/2016

Јавна набавка мале вредности
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака:Израда вреловодног прикључка за Гајеву 22

27/09/2016

Квалификациони поступак
Санација последица еколошког акцидента

26/09/2016

Отворени поступак
Преглед димњака од стране овлашћене организације

22/09/2016

Јавна набавка мале вредности
Израда техничке регулације саобраћаја

22/09/2016

27/09/2016

Јавна набавка мале вредности
Услуга техничког прегледа објеката ради прибављања употребне дозволе

22/09/2016

Отворени поступак
Набавка услуге ревизије финансијских извештаја за 2016. годину

20/09/2016

Јавна набавка мале вредности
Редован сервис пумпног постројења на ТО „Север“

19/09/2016

23/09/2016

Јавна набавка мале вредности
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за реконструкцију вреловода од шахта 166 у блоку улица Народног фронта 1 и Фрушкогорске

16/09/2016

Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода од шахта Д-29 у блоку улица Корнелија Станковића, Јанка Чмелика, Катарине Ивановић, Теодора Крачуна

15/09/2016

Квалификациони поступак
Канцеларијски материјал

14/09/2016

15/09/2016

Јавна набавка мале вредности
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Реконструкција вреловода од шахта L 03 у блоку улица Шекспирова и Народног Фронта

12/09/2016

15/09/2016

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака- Реконструкција вреловодне мреже са огранцима у улици Омладинског покрета

09/09/2016

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на замени и сервису елемената гасних рампи на топлотним изворима,II фаза

08/09/2016

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи

05/09/2016

Отворени поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за реконструкцију и изградњу вреловода и вреловодних прикључака у улици Трг Галерија

02/09/2016

Квалификациони поступак
Израдa пројектно техничке и инвестиционе документације – Прикључaк за објекат Стевана Сремца 11

02/09/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације Прикључак за објекат Димитрија Аврамовића 1.

02/09/2016

Квалификациони поступак
Хемијско прање котлова са унутрашње и спољашње стране

02/09/2016

Јавна набавка мале вредности
Набавка личне и колективне заштитне опреме

01/09/2016

Отворени поступак
Уклањање отпада који спада у категорију опасног

29/08/2016

31/08/2016

Отворени поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Руменачка 110 – вреловод и прикључак

26/08/2016

Квалификациони поступак
Извођење машинско изолатерских и грађевинских радова на изградњи вреловодног прикључка за објекат у улици Чика Стевинoj бр.19А, у Новом Саду

25/08/2016

Квалификациони поступак
Контрола квалитета отпадних вода

25/08/2016

26/08/2016

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкцијa вреловодне мреже са огранцима у улици Омладинског покрета

24/08/2016

Квалификациони поступак
Одржавање возила „Zastava,Yugo,Fiat“

22/08/2016

Отворени поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта Z-94А у блоку улица Хаџи Рувимова, Стевана Мокрањца, Пастерова, Браће Поповић

22/08/2016

Квалификациони поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта 161 у блоку улица Фрушкогорске, Раваничке и Народног фронта

22/08/2016

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на замени и сервису елемената гасних рампи на топлотним изворима,II фаза

17/08/2016

Квалификациони поступак
Уградња лептирастих затварача на топлотним изворима,II фаза

17/08/2016

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи вреловодне мреже и прикључка за објекат у улици Змај Огњена Вука 14 и 16

16/08/2016

Квалификациони поступак
Услуге превођења документације

15/08/2016

Јавна набавка мале вредности
Машинско-изолатерски и грађевински радови на изградњи вреловодног прикључка за објекат у улици Косовска 32 у Новом Саду,II фаза

09/08/2016

10/08/2016

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Булевар Европе, ламела 2 (парцела бр. 2907/1)-прикључак

03/08/2016

Квалификациони поступак
Набавка црних и поцинкованих цеви, предизолованих цеви и прибора и фитинга

02/08/2016

Јавна набавка мале вредности
Радови на довођењу јавних површина у технички испрaвно стање

01/08/2016

Отворени поступак
Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева

01/08/2016

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Бате Бркића, парц.бр. 8196/1 – прикључак

28/07/2016

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у блоку улице Алберта Томе

28/07/2016

01/08/2016

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на замени димњака на ТО Север,II фаза

26/07/2016

27/07/2016

Квалификациони поступак
Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлане

25/07/2016

Отворени поступак
Набавка средстава за хигијену

25/07/2016

Отворени поступак
Проширено одржавање имплементације Oracle EBS

22/07/2016

Јавна набавка мале вредности
Сервисирање фреквентних регулатора произвођача „Danfoss”

22/07/2016

26/07/2016

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе

21/07/2016

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Периодични преглед инсталација ниског напона

21/07/2016

27/07/2016, 01/08/2016, 02/08/2016, 05/08/2016

Јавна набавка мале вредности
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булевара Михајла Пупина (хотел „Центар“) и блоку улица Народних хероја, Поштанске, Петра Драпшина, до Булевара Ослобођења

20/07/2016

Отворени поступак
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на огранку вреловода од Булевара ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у

20/07/2016

25/07/2016

Отворени поступак
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта Z-42 у блоку улица Јована Дучића и Партизанских база (П1)

19/07/2016

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта Z-94А у блоку улица Хаџи Рувимова, Стевана Мокрањца, Пастерова, Браће Поповић

14/07/2016

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Новака Радоњића парцела бр. 2894/1-прикључак

14/07/2016

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације: 1.Трг Републике 16, прикључак

13/07/2016

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција и изградња вреловодног прикључка за објекат Стражиловска 19 и објекат Хиландарска 9

12/07/2016

Квалификациони поступак
Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије

11/07/2016

Отворени поступак
Набавка,уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије

11/07/2016

Отворени поступак
Обезбеђење објеката

08/07/2016

Отворени поступак
Замена левог екрана К-1 на ТО Југ,II фаза

08/07/2016

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на ТО Југ,II фаза

08/07/2016

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на ТО Север,II фаза

06/07/2016

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на уградњи резервоара компримованог ваздуха на ТО Север,II фаза

06/07/2016

Квалификациони поступак
Обавезни периодични прегледи машина и опреме за рад са аспекта БЗР

06/07/2016

Јавна набавка мале вредности
Машинско-изолатерски радови на ТО Запад,II фаза

04/07/2016

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски радови на ТО Исток,II фаза

04/07/2016

Квалификациони поступак
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи од шахта 142 у Фрушкогорској улици према кампусу улицом др Илије Ђуричића

04/07/2016

05/07/2016

Отворени поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловодне мреже од шахта Z55 у блоку улице Војводе Степе до краја

01/07/2016

08/07/2016

Квалификациони поступак
Вулканизерске услуге и набавка гума

30/06/2016

07/07/2016

Јавна набавка мале вредности
Машинско-изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Бате Бркића, парц.бр. 8196/1 – прикључак, II фаза

29/06/2016

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у блоку улице Алберта Томе у Новом Саду, II фаза

29/06/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације –- Прикључaк за објекат Дожа Ђерђа 16 и прикључак за објекат Булевар Патријарха Павла парцела 5381/1

27/06/2016

Квалификациони поступак
Одржавање рачунарске и мрежне опреме

21/06/2016

Јавна набавка мале вредности
Набавка за потребе кафе кухиње

20/06/2016

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Реконструкција и изградња Трг галерија (25 mt DN100/100, 90mt DN65/65, 45mt DN50/50, 15mt DN32/32) 175mt, II фаза

20/06/2016

Квалификациони поступак
Замена кровног покривача на ТО Југ,II фаза

17/06/2016

Квалификациони поступак
Замена кровног покривача на ТО Југ-II фаза

17/06/2016

Квалификациони поступак
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта Л04 у улици Шекспирова (355мТ ДН200/250/125) II фаза

17/06/2016

Квалификациони поступак
Одржавање возила Renault и Škoda

17/06/2016

Јавна набавка мале вредности
Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака

17/06/2016

Јавна набавка мале вредности
Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену: Партија бр. 1: Набавка воде за пиће у балонима уз коришћење апарата за грејање, хлађење и газирање воде Партија бр. 2: Набавка газиране минералне воде за потребе радника на терену

17/06/2016

Јавна набавка мале вредности
Машинско-изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода од шахта L50 у блоку улица Јожефа Марчока и 1300 каплара – II фаза

16/06/2016

Квалификациони поступак
Консултантске услуге у вези јавних набавки

15/06/2016

Јавна набавка мале вредности
Уређај за детекцију положаја подземних инсталација

13/06/2016

Конкурентни дијалог
Уређај за детекцију положаја подземних инсталација

13/06/2016

Отворени поступак
Уређај за замрзавање

13/06/2016

Отворени поступак
Антикорозивна заштита димњака на ТО „Југ“

08/06/2016

Јавна набавка мале вредности
Mашинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Булевар ослобођења прикључци за објекат 69-71 и угао са улицом Павла Папа, II фаза

06/06/2016

Квалификациони поступак
Услуге постављања цеви

31/05/2016

Квалификациони поступак
Набавка, уградња и повезивање ултразвучних

31/05/2016

Отворени поступак
Претплата на софтвер VMWARE Basic Support/Subscription

30/05/2016

Јавна набавка мале вредности
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Бате Бркића, парц.бр. 8196/1 – прикључак у Новом Саду, II фаза

30/05/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације- Прикључци за објекте Цара Лазара 76 и Гајева 22

27/05/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације: Прикључци за објекте: 1. Булевар Цара Лазара 76, 2.Гајева 22

27/05/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Реконструкција и изградња Трг галерија, II фаза

25/05/2016

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – шахт у улици Стевана Мокрањца, уградња комби гарнитуре, II фаза

25/05/2016

Квалификациони поступак
Обука и стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине

24/05/2016

Јавна набавка мале вредности
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака-Реконструкција вреловодног прикључка у Гајевој улици број 1., II фаза

24/05/2016

Квалификациони поступак
Баждарење контролисање, подешавање и сервисирање вентила сигурности на котловима од стране акредитоване лабораторије

20/05/2016

26/05/2016

Јавна набавка мале вредности
Одржавање возила Renault и Škoda,услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме

20/05/2016

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације: Реконструкција шахта испред Футошка 54

18/05/2016

Квалификациони поступак
Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове

16/05/2016

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода у блоку улица Мирослава Антића, Васе Стајића, Милете Јакшића, Војвођанских бригада

16/05/2016

Квалификациони поступак
Услуга извођења геодетских радова

13/05/2016

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације: 1. Реконструкција прикључка у улици Јосифа Руњанина 5, дворишни део

13/05/2016

Квалификациони поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Достојевског 9 у Новом Саду, II фаза

06/05/2016

Квалификациони поступак
Пројектовање система интегрисаних корпоративних комуникација

04/05/2016

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од Булевара Цара Лазара 74-86, II фаза

28/04/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: 1. Реконструкција вреловода Руменачка 110

27/04/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода у блоку улица Мародићева, Богдана Гарабандина и сестара Нинковић

27/04/2016

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода од шахта 282 дуж улице Новосадског сајма до броја 56

27/04/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиоционе документације: 1. Изградња приључака за објект Бате Бркића парцела 8196/1, објекти Чика Стевина 19а. II фаза

26/04/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода у блоку улица Трг Ференца Фехера, М. Горког, Јована Ђорђевића, Владике Платона, Полита Десанчић, II фаза

25/04/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода у блоку улица Јована Бошковића, Максима Горког, Јована Ђорђевића, II фаза

25/04/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације: 1. Реконструкција вреловода у улицама Алмашка и Павла Стаматовића

25/04/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације – Петра Драпшина 22, прикључак, II фаза

25/04/2016

Квалификациони поступак
Набавка шахт поклопаца и механизама за закључавање шахт поклопаца: Партија 1 – Поклопци за шахте, Партија 2 – Механизми за закључавање шахт поклопаца

21/04/2016

Отворени поступак
Машинско изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи

18/04/2016

Отворени поступак
Набавка и уградња система за одвођење гасова из заваривачке радионице

14/04/2016

Јавна набавка мале вредности
Адаптација развода инструменталног ваздуха у машинској радионици

14/04/2016

Јавна набавка мале вредности
Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме

04/04/2016

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације: 1. Изградња прикључака за објекте: 1.На углу Булевара Европе, Олге Петров и Ђорђа Магарашевића парцела 2907/1 ламела III, 2.Змај Огњена Вука 14-16, 3.Кисачка 55

29/03/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације – Прикључци за објекте Бранислава Нушића 11 и Косовска 32, II фаза

29/03/2016

Квалификациони поступак
Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања софтвера система за надзор и управљање

29/03/2016

Отворени поступак
„Израда пројектно-техничке и инвестиоционе документације: 1. Реконструкција вреловода од шахта 166 у блоку улица Народног фронта.“ II фаза

29/03/2016

Квалификациони поступак
Извођење машинско-изолатерских и грађевинских радова за изградњу вреловодног прикључка за објекат у улици Булевар Патријарха Павла бб (парцела 5762/1) у Новом Саду, II фаза

28/03/2016

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Реконструкција вреловода од шахта Л18 у Булевару Цара Лазара 69-71, II фаза

28/03/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације: 1. Реконструкција вреловода од шахта 161 у блоку улица Фрушкогорска,Раваничка и Народног Фронта

25/03/2016

Квалификациони поступак
Машинско-изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Шафарикова 31 – прикључак, II фаза

23/03/2016

Квалификациони поступак
Извођење радова на адаптацији трафостанице „Топловод“ објекат ГРС

21/03/2016

Јавна набавка мале вредности
Испорука лиценци за 25000 IO tagova за Archestra System Platform,услуга израде софтвера за управљање дозволама(лиценцама)

15/03/2016

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: 1. Реконструкција вреловода од шахта З-42 у блоку улица Ј.Дучића и Партизанских база, II фаза

15/03/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: 1. Реконструкција вреловода од шахта Z 94A у блоку улица Хаџи Рувимова, Стевана Мокрањца, Пастерова, Браће Поповић, II фаза

14/03/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: 1. Реконструкција вреловода од улице Јанка Веселиновића до шахта Д29 у блоку улица Илије Бирчанина и Корнелија Станковића, II фаза

14/03/2016

Квалификациони поступак
Штампање фактура

11/03/2016

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно-техничке и инвестиоционе документације: 1. Реконструкција вреловода у улици Омладинског покрета и Булевару Јаше Томића. II фаза

08/03/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације: 1. Реконструкција вреловода од шахта Л50 у блоку улица Јозефа Марцока I 1300 Каплара

04/03/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиоционе документације: 1. Реконструкција вреловода од шахта Д29 у блоку улица Корнелија Станковића, Јанка Чмелика, Катарине Ивановић, Теодора Крачуна.“ II фаза

02/03/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације:Реконструкција вреловода од шахта Л04 у улици Шекспирова,II фаза

02/03/2016

Квалификациони поступак
Услуге прања возила

01/03/2016

Јавна набавка мале вредности
Услуга уградње ватрогасних ампула за аутоматско гашење почетних облика пожара

29/02/2016

Јавна набавка мале вредности
Извођење радова на адаптацији трафостанице „Топловод“ објекат ГРС

22/02/2016

Јавна набавка мале вредности
Набавка испитних столова енергетике и електронике за нову електро радионицу

22/02/2016

24/02/2016

Јавна набавка мале вредности
Набавка противпожарних апарата и остале ватрогасне опреме

11/02/2016

Јавна набавка мале вредности
Со за хемијску припрему воде

08/02/2016

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације.1.Реконструкција вреловода од шахта Z55 у блоку улице Војводе Степе

08/02/2016

Квалификациони поступак
Израда прјектно техничке документације: Реконструкција вреловод улици Алберта Томе

05/02/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода од шахта Д51 до Д56 у блоку улица Ј.Чмелика, М.Протића, Б.Вребалова

05/02/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода од Булевара ослобођења до ТПЗ на СПЕНСУ

05/02/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације:1. Реконструкција вреловода од шахта Z 06Ц у кругу Клиничког центра

03/02/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације:1. Реконструкција вреловода од шахта Л03 у блоку улица Шекспирова и Народног фронта

02/02/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно – техничке и инвестиционе документације: Реконструкција вреловода од шахта З41 дуж Булевара Михајла Пупина (хотел ЦЕНТАР), у улицама Народних хероја, Поштанска и Петра Драпшина до Булевара ослобођења

02/02/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације:1. Реконструкција вреловода од шахта Z 47 у блоку улице Војводе Степе

01/02/2016

Квалификациони поступак
Израда пројекта санације буке у животној средини

01/02/2016

Отворени поступак
Инсталатерски радови на адаптацији бараке по пројекту

29/01/2016

Отворени поступак
Санација пумпе за ТПВ на ТО Југ,II фаза

26/01/2016

Квалификациони поступак
Грађевински радови на адаптацији бараке по пројекту

21/01/2016

Отворени поступак
Опремање бараке након реконструкције

21/01/2016

Отворени поступак
Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање и одржавање имовином

15/01/2016

Отворени поступак
Вибродијагностички систем за надгледање стања на постројењима на ТО Запад

15/01/2016

Отворени поступак
Стручно усавршавање из области управљања система менаџмента ОХСАС 18001 и ИСО 14001

14/01/2016

Јавна набавка мале вредности
Набавка комуникационе рачунарске опреме

13/01/2016

Отворени поступак
Склапање трогодишњег уговора за одржавање хемијских припрема воде

11/01/2016

Јавна набавка мале вредности
Набавка ватрогасних апарата и остале ватрогасне опреме

08/01/2016

Јавна набавка мале вредности
Набавка рачунарске опреме

08/01/2016

Отворени поступак
Опремање ТО Исток након реконструкције

08/01/2016

Отворени поступак
Набавка црних и поцинкованих цеви, предизолованих цеви и прибора и фитинга

06/01/2016

Јавна набавка мале вредности
Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације за изградњу привременог вреловода за потребе реконструкције вреловода на Футошком путу од раскрснице улица Футошки пут и Булевар Слободана Јовановића до шахта З-21 и дуж Булевара Слободана Јовановића до улице Бранислава Бороте

04/01/2016

Квалификациони поступак
Израда пројектно техничке и инвестиционе документације-Реконструкција шахта испред Футошка 54

Квалификациони поступак
Израда студије процене утицаја на животну средину – реконструкција ТО „ИСТОК“ и ТО „ЈУГ“

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Додатни радови на реконструкцији вреловода на Футошком путу од раскрснице ул. Футошки пут и булевара Слободана Јовановића до шахта З-21 и дуж булевара Слободана Јовановића до ул. Бранислава Бороте.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Одржавање интерфонских система и система за аутоматско покретање капија

Јавна набавка мале вредности
Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака: Кисачка 55 угао са Берислава Берића-прикључак

Квалификациони поступак
Израдa пројектно-техничке и инвестиционе документације – Прикључaк за објекат Дожа Ђерђа 16 и прикључак за објекат Булевар Патријарха Павла парцела 5381/1

Квалификациони поступак
ЦРНЕ И ПОЦИНКОВАНЕ ЦЕВИ, ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ И ПРИБОР И ФИТИНЗИ

04/08/2016

Јавна набавка мале вредности
Набавка електро материјала

17/10/2016

Отворени поступак
АЛАТ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Алат за обраду метала

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда