2015. godina

Program poslovanja za 2015. godinu

Program poslovanja za 2015. godinu, izmene mart 2015.

Program poslovanja za 2015. godinu, izmene maj 2015.

Program poslovanja za 2015. godinu, izmene jun 2015.

Program poslovanja za 2015. godinu, izmene oktobar 2015.

Realizacija programa poslovanja za I kvartal 2015. godine

Realizacija programa poslovanja za II kvartal 2015. godine

Realizacija programa poslovanja za III kvartal 2015. godine

Realizacija programa poslovanja za IV kvartal 2015. godine

Izveštaj o poslovanju Javno komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za period I-XII 2015. godine

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine

Bilans uspeha za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Napomene uz finansijske izveštaje za Javno komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2015. godinu

Statistički izveštaj

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja

Mišljenje nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o. o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu iz Izveštaja nezavisnog revizora sa FI za 2015. godinu

2016. godina

Program poslovanja za 2016. godinu

Program poslovanja za 2016. godinu, izmene mart 2016.

Program poslovanja za 2016. godinu, izmene novembar 2016.

Realizacija programa poslovanja za I kvartal 2016. godine

Realizacija programa poslovanja za II kvartal 2016. godine

Realizacija programa poslovanja za III kvartal 2016. godine

Realizacija programa poslovanja za IV kvartal 2016. godine

Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine

Bilans uspeha za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja

Mišljenje nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o. o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu iz Izveštaja nezavisnog revizora sa FI za 2016. godinu

2017. godina

Program poslovanja za 2017. godinu

Program poslovanja za 2017. godinu, izmene jun 2017.

Program poslovanja za 2017. godinu, izmene novembar 2017.

Realizacija programa poslovanja za I kvartal 2017. godine

Realizacija programa poslovanja za II kvartal 2017. godine

Realizacija programa poslovanja za III kvartal 2017. godine

Realizacija programa poslovanja za IV kvartal 2017. godine

Bilans stanja na dan 31.12.2017. godine

Bilans uspeha za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja

Mišljenje nezavisnog revizora EuroAudit d.o.o. o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu iz Izveštaja nezavisnog revizora sa FI za 2017. godinu

2018. godina

Program poslovanja za 2018. godinu

Program poslovanja za 2018. godinu, izmene jun 2018.

Program poslovanja za 2018. godinu, izmene novembar 2018.

Realizacija programa poslovanja za I kvartal 2018. godine

Realizacija programa poslovanja za II kvartal 2018. godine

Realizacija programa poslovanja za III kvartal 2018. godine

Realizacija programa poslovanja za IV kvartal 2018. godine

Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine

Bilans uspeha za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja

Mišljenje nezavisnog revizora Centar za reviziju i ekonomska istraživanja d.o.o. Novi Sad

2019. godina

Program poslovanja za 2019. godinu

Program poslovanja za 2019. godinu, izmene april 2019.

Realizacija programa poslovanja za I kvartal 2019. godine

Realizacija programa poslovanja za II kvartal 2019. godine

Realizacija programa poslovanja za III kvartal 2019. godine

Realizacija programa poslovanja za IV kvartal 2019. godine

Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine

Bilans uspeha za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja

Mišljenje nezavisnog revizora Aksios revizija d.o.o. Novi Sad

2020. godina

Program poslovanja za 2020. godinu

Realizacija programa poslovanja za period I-III 2020.

Realizacija programa poslovanja za period I-VI 2020.

Realizacija programa poslovanja za period I-IX 2020.

Realizacija programa poslovanja za period I-XII 2020.

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja (za period od 01.01.2020. do 30.09.2020.)

Odluka Nadzornog odbora JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad (Broj: 01-11178/1) od 29.10.2020. godine.

Rešenje Grada Novog Sada (Broj: 352-3/2020-379-II) od 20.11.2020. godine o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad

Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine

Bilans uspeha za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Napomene uz finansijske izveštaje za 2020. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja

Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za poslovnu 2020. godinu

2021. godina

Program poslovanja za 2021. godinu

Izmena programa poslovanja za 2021. godinu

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja (za period od 01.01.2021. do 31.03.2021.)

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg programa poslovanja za period 1. januar – 30. jun 2021. godine

 

Program poslovanja 2017-2026.

Dugoročni program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska Toplana“ Novi Sad za period 2017-2026. godina

Program poslovanja 2017.-2021.

Srednjoročni program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska Toplana“ Novi Sad za period 2017-2021. godina