Јавно комунално предузеће “Новосадска топлана“ Нови Сад, односно руководство и сви запослени оријентисани су на стално унапређивање свог пословања, пре свега путем унапређења квалитета производа и услуга и повећања продуктивности, на начин који не нарушава животну средину и здравље и безбедност запослених.
Руководство интегрисаног система менаџмента дефинише опште и мерљиве посебне циљеве, програме испуњења постављених циљева, преиспитује постигнуте ефекте и учинке, редефинише циљеве, спроводи превентивне и корективне мере и тиме унапређује ефективност и ефикасност интегрисаног система менаџмента.
Усвојени су следећи принципи политике интегрисаног система менаџмента:
• стално праћење и примена најновијих технолошких достигнућа и искустава у циљу обезбеђења квалитета производа и услуга, које у потпуности задовољавају захтеве, потребе и очекивања корисника;

• доследна примена и стално унапређивање интегрисаног система менаџмента, у складу са законским регулативама и захтевима стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001;

• одговорност свих запослених за примену прописане документације и функционисање интегрисаног система менаџмента у погледу постизања траженог квалитета производа и услуга, заштите животне средине, заштите здравља и безбедности на раду;

• интегрисаним системом менаџмента обухваћене су све пословне функције које својим деловањем обезбеђују захтевани квалитет процеса, безбедност запослених, заштиту животне средине и здравље и безбедност запослених, а то се остварује путем саопштавања на свим нивоима у организацији;

• са свим заинтересованим странама остварујемо партнерски – обострано користан однос;

• редовно оспособљавање запослених за извршење радних активности, активности по питању заштите животне средине, заштите здравља и безбедности на раду;

• мере за унапређивање пословања руководства: редовним преиспитивањима система (са посебним освртом на преиспитивање општих и посебних циљева), спровођењем интерних и екстерних провера и применом корективних и превентивних мера, по потреби;

• благовремена анализа, информисање и извештавање о могућности појаве ризичних и ванредних ситуација, отказа и опасних околности или стања на радним местима или у процесима рада;

• предузимање свих мера у циљу смањења нивоа ризика у погледу заштите животне средине, заштите здравља и безбедности на раду;

• саопштавање политике свим особама које раде за Предузеће, партнерима и јавности уопште и

• друштвене одговорности Предузећа.

Право и обавеза свих запослених је да спроводе, развијају и унапређују културу квалитета, заштите животне средине, заштите здравља и безбедности на раду.
За спровођење политике интегрисаног система менаџмента одговоран је директор.
Политика је прихваћена од стране руководства и обавезујућа је за све запослене у Предузећу.

Директор

ЈКП „Новосадска топлана“